Effect of short-term variation in irradiance on light harvesting and photosynthesis of the marine diatom Skeletonema costatum: a laboratory study stimulating vertical mixing

J.C. Kromkamp, M. Limbeek

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)2277-2284
  TijdschriftJournal of General Microbiology
  Volume139
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit