Effect of the toxin (microcystin) content of Microcystis on copepod grazing

Kemal Ali Ger, Elisabeth J. Faassen, Maria Grazia Pennino, Miquel Lurling

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

29 Citaten (Scopus)
9 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)34-45
TijdschriftHarmful Algae
Volume52
DOI's
StatusGepubliceerd - feb. 2016

Citeer dit