Effects of ancient allochthonous and contemporary autochthonous organic carbon on the growth and reproduction of lake zooplankton

Zifan Zhao, Yingxin Gan, Hu He, Libin Zhou, Kuanyi Li, Zhengwen Liu, Qinglong Wu, Yaling Su* (Co-auteur)

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of ancient allochthonous and contemporary autochthonous organic carbon on the growth and reproduction of lake zooplankton'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences