Effects of belowground biota on primary and secondary metabolites in Brassica oleracea

S. Wurst, R. Langel, S. Rodger, S. Scheu

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  31 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  Soil organisms in direct and indirect interaction with plant roots affect aboveground herbivores, likely by inducing different plant responses. We investigated the combined effects of the root-knot nematode Meloidogyne incognita (in direct interaction with roots) and the endogeic earthworm Octolasion tyrtaeum (in indirect interaction with roots) on the performance of Brassica oleracea. Both earthworms and nematodes increased N uptake and shoot biomass of B. oleracea. Earthworm activity mobilized more soil N than litter N, and herbivory by nematodes tended to increase the microbial biomass in soil. Only the structural class of sulphur containing glucosinolates was affected by the soil organisms. Earthworms decreased glucoiberin concentrations in B. oleracea shoots. Glucoraphanin was affected by an interaction between earthworms and nematodes. [KEYWORDS: Brassica oleracea ; earthworms ; nematodes ; glucosinolates]
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)69-73
  TijdschriftChemoecology
  Volume16
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2006

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of belowground biota on primary and secondary metabolites in Brassica oleracea'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit