Effects of electrical stimulation of the neurohypophysis on labour in the rat

K. Boer, D.W. Lincoln, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

499 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)163-176
TijdschriftThe Journal of endocrinology
Volume65
StatusGepubliceerd - 1975

Citeer dit