Effects of flowering field margins on flight activity of the diamondback moth (Plutella xylostella L.) and its parasitoids Diadegma spp., and observations on distance from field edge, and vertical position of traps

T. Bukovinszky, M.J. Brewer, K. Winkler, H. Trefas, L.E.M. Vet

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)307-314
  TijdschriftIOBC/WPRS Bulletin
  Volume26
  StatusGepubliceerd - 2003

  Citeer dit