Effects of n source on proton excretion, ionic balance and growth of Alnus-glutinosa (L.) Gaertner - comparison of N2 fixation with single and mixed sources of NO3 and NH4

S.R. Troelstra, C. Van Dijk, T. Blacquière

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)361-385
  TijdschriftPlant and Soil
  Volume84
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1985

  Citeer dit