Effects of nutrient additions and macrophyte composition on invertebrate community assembly and diversity in experimental ponds.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

49 Citaten (Scopus)
12 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of nutrient additions and macrophyte composition on invertebrate community assembly and diversity in experimental ponds.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology