Effects of plant diversity on the concentration of secondary plant metabolites and the density of arthropods on focal plants in the field

O. Kostenko (Co-auteur), Patrick P. J. Mulder, Matthijs Courbois, T. Martijn Bezemer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

23 Citaten (Scopus)
278 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of plant diversity on the concentration of secondary plant metabolites and the density of arthropods on focal plants in the field'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences