Effects of the Timing of Herbivory on Plant Defense Induction and Insect Performance in Ribwort Plantain (Plantago lanceolata L.) Depend on Plant Mycorrhizal Status

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

30 Citaten (Scopus)
179 Downloads (Pure)

Zoekresultaten