Effects of the Timing of Herbivory on Plant Defense Induction and Insect Performance in Ribwort Plantain (Plantago lanceolata L.) Depend on Plant Mycorrhizal Status

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

30 Citaten (Scopus)
179 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of the Timing of Herbivory on Plant Defense Induction and Insect Performance in Ribwort Plantain (Plantago lanceolata L.) Depend on Plant Mycorrhizal Status'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Chemical Compounds