Effects of thyrotoxicosis and selective hepatic autonomic denervation on hepatic glucose metabolism in rats.

L.P Klieverik, H.P. Sauerwein, M.T. Ackermans, A. Boelen, A. Kalsbeek, E. Fliers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)543-554
TijdschriftAmerican Journal of Physiology - Endocrinology and Metabolism
Volume294
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit