Effects of trampling and soil compaction on the occurrence of some Plantago species in coastal sand dunes. IVa The vegetation of two dune grasslands in relation to physical soil factors

C.W.P.M. Blom, L.M.F. Husson, V. Westhoff

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)245-259
  TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Series C, Biological and medical sciences
  Volume82
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 1979

  Citeer dit