Effects of vasopressin on female sexual behavior in male rats

P. Södersten, G.J. Boer, G.J. de Vries, R.M. Buijs, P. Melin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

287 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)188-191
TijdschriftNeuroscience Letters
Volume69
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit