Electric footshocks differentially affect plasma and spinal cord vasopressin and oxytocin levels

A.F. Crine, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

236 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)243-246
TijdschriftPeptides
Volume8
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit