Elektromagnetische velden: gezondheidsschade door het nocebo-effect. [Commentaar]

L.G.A. Bonneux

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

In dit commentaar worden 2 kritiekpunten benadrukt: het eerste betreft de verwachte opbrengst van onderzoek naar elektromagnetische velden en gezondheid: is er voldoende onzekerheid over ernstige en meetbare gezondheidseffecten van elektromagnetische velden? Er is veel onderzoek, zowel door de industrie als door onafhankelijke instanties gefinancierd, zowel fundamenteel onderzoek naar de aard van elektromagnetische straling als epidemiologisch onderzoek naar bestaande blootstelling, dat ernstige, goed meetbare gezondheidseffecten uitsluit. Het tweede kritiekpunt betreft de vraag waar een voorzorgsbeleid schade toebrengt aan de volksgezondheid door het genereren van ziekte door nocebo-effecten. Zelfs artsen zijn weinig bekend met de fysische aard van niet-ioniserende elektromagnetische straling en vele artsen zijn overtuigd van de gevaren ervan.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)953-956
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume151
Nummer van het tijdschrift17
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit