Elicitation techniques in a Dutch syntactic dialect atlas project

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

327 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)53-63
TijdschriftLinguistics in the Netherlands
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit