Empathy in the Making: Crafting the Believers's Emotions in the Late Medieval Low Countries

H.W. Roodenburg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

801 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)42-62
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume129
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit