Emplacing slavery: Roots, monuments and politics of belonging in the Netherlands

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

5 Citaten (Scopus)
12 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftAfrican Diaspora
Volume5
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit