Werkgevers over flexibele contracten voor jonge werkenden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

Het groeiende aandeel flexibele arbeidsverbanden zorgt vooral onder jonge werkenden (jonger dan 35 jaar) voor een hoge mate van onzekerheid over toekomstig werk en inkomen. Het perspectief van werkgevers op de inzet en de gevolgen van flexibele arbeid voor jongeren is tot op heden onderbelicht gebleven. Deze studie presenteert bevindingen van een serie diepte-interviews over het thema 'flexibele contracten en de jonge werknemer' met 26 Nederlandse leidinggevenden, hr-professionals en directeuren werkzaam bij 13 organisaties in de publieke en private sector. De geïnterviewde werkgevers zien flexibele contracten als een strategisch instrument om financiële risico's af te dekken, nieuw personeel te screenen en om sturen op performance te vergemakkelijken. De inzet van flexibele contracten heeft echter ook schaduwkanten. Binnen organisaties zorgt de inzet van flexibele contracten voor problemen omtrent beschikbaarheid, behoud en investering in organisatiespecifiek menselijk kapitaal. Bovendien kan het de kwaliteit van de werkomgeving en het welzijn van (jonge) werknemers negatief beïnvloeden. Een aantal geïnterviewde werkgevers was bezorgd over de groeiende bestaansonzekerheid onder jonge werkenden, maar de verantwoordelijkheid voor het monitoren van riskante ontwikkelingen rondom de flexibilisering van de arbeidsmarkt ligt volgens de meerderheid niet in de eerste plaats bij werkgevers.
Vertaalde titel van de bijdrageEmployers' views on flexible contracts for younger workers
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)452-472
TijdschriftTijdschrift voor arbeidsvraagstukken
Volume36
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - dec. 2020

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Werkgevers over flexibele contracten voor jonge werkenden'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit