Endophytes isolated from three species of Protea in a nature reserve in the Western Cape, South Africa

J.E. Taylor, S. Denman, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  11 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)247-260
  TijdschriftSydowia
  Volume53
  StatusGepubliceerd - 2001

  Citeer dit