Endophytic fungi associated with core rot of apple, with specific reference to Alternaria spp.

M. Serdani, P.W. Crous, G. Holz

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftSouth African Journal of Science
  Volume93
  StatusGepubliceerd - 1997

  Citeer dit