Endophytic fungi associated with core rot of apples in South Africa, with special reference to Alternaria species

M. Serdani, P.W. Crous, G. Holz

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftSouth African Journal of Science
  Volume94
  StatusGepubliceerd - 1998

  Citeer dit