Endophytic fungi associated with shoots and leaves of Vitis vinifera, with specific reference to the Phomopsis viticola complex

L. Mostert, P.W. Crous, O. Petrini

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)46-58
  TijdschriftSydowia
  Volume52
  StatusGepubliceerd - 2000

  Citeer dit