Energy metabolism of the red blood cells of arcid clams as compared to vertebrates

A. De Zwaan, O. Cattani, G. Isani, G. Vatali, P. Cortesi

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)91-96
  TijdschriftBiologia Marina Mediterranea
  Volume1
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit