Entropy, multiproportional adjustment and the analysis of contingency tables

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

372 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)171-201
TijdschriftSystemi Urbani
Volume2
StatusGepubliceerd - 1980

Citeer dit