Entropy, multiproportional, and quadratic techniques for inferring patterns of migration from aggregate data

F.J. Willekens, A. Por, R. Raquillet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

446 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)83-124
TijdschriftIIASA Reports: a journal of the International Institute for Applied Systems Analysis
Volume4
StatusGepubliceerd - 1981

Citeer dit