Ethnolectal variation in the realization of /z/ by Dutch youngsters

F.L.M.P. Hinskens, Linda van Meel, Roeland van Hout

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

16 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)297
Aantal pagina's325
TijdschriftZDL: Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik
VolumeLXXX (2013)
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit