Ever more land and labour: Centuries of capitalism saw the global countryside ruthlessly converted into cheap commodities. But at what cost?

Ulbe Bosma, Sven Beckert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Engels
TijdschriftAEON
StatusGepubliceerd - 2022

Citeer dit