Evidence for the release of vasopressin and oxytocin into cerebrospinal fluid: measurements in plasma and CSF of intact and hypophysectomized rats

J. Dogterom, Tj.B. van Wimersma Greidanus, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

551 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)108-118
TijdschriftNeuroendocrinology
Volume24
StatusGepubliceerd - 1977

Citeer dit