Evidence of a link between survival and pair fidelity across multiple tit populations

Antica Culina, Shelly Lachish, Ben C. Sheldon

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

18 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)507-515
TijdschriftJournal of Avian Biology
Volume46
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - sep. 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit