Evolution of generalists and specialists in spatially heterogeneous environments

P.H. Van Tienderen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  24 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1317-1331
  TijdschriftEvolution
  Volume45
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit