Evolutionary adaptation in three-way interactions between plants, microbes and arthropods

A. Biere, A.J.M. Tack

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

77 Citaten (Scopus)
504 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Evolutionary adaptation in three-way interactions between plants, microbes and arthropods'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences