Evolutionary flux of canonical microRNAs and mirtrons in Drosophila

E. Berezikov, N. Liu, A.S. Flynt, E. Hodges, M. Rooks, G.J. Hannon, E.C Lai

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

92 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)6-10
TijdschriftNature Genetics
Volume42
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit