Evolutionary histories of type I fatty acid synthases in fungi

J. Collemare*, Yanfang Guo

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePosterWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - mrt. 2023

Citeer dit