Evolutionary Histories of Type III Polyketide Synthases in Fungi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftFrontiers in Microbiology
DOI's
StatusGepubliceerd - 21 jan 2020

Citeer dit