Evolutionary relationship between the T3 chains of the T cell receptor complex and the immunoglobulin supergene family

D.P. Gold, J.C. Clevers, B. Alarcon, S. Dunlap, J. Novotny, A.F. Williams, C. Terhorst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

82 Citaten (Scopus)
353 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)7649-7653
TijdschriftProceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
Volume84
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit