Exchange and the protection of Java’s antiquities: A transnational approach to the problem of heritage in colonial Java

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

12 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)893-916
TijdschriftJournal of Asian Studies
Volume72
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - nov. 2013

Citeer dit