Exclusion of the fetal brain as the main source of rat and human amniotic fluid oxytocin

D.F. Swaab, H.P. Oosterbaan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

9 Citaten (Scopus)
329 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1160-1167
TijdschriftBritish Journal of Obstetrics and Gynaecology
Volume90
StatusGepubliceerd - 1983

Citeer dit