Experience modulates vicarious freezing in rats: a model for empathy.

P. Atsak, M. Orre, P. Bakker, L. Cerliani, B. Roozendaal, V. Gazzola, M. Moita, C. Keysers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

266 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)21855
TijdschriftPLoS One
Volume6
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit