Experimental evidence for the role of bioturbation by the marine nematode Diplolaimella dievengatensis in stimulating the mineralization of Spartina anglica detritus

R. Alkemade, A. Wielemaker, S. De Jong, A.J.J. Sandee

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  328 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)149-155
  TijdschriftMarine Ecology Progress Series
  Volume90
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit