Experimental illumination of a forest: no effects of lights of different colours on the onset of the dawn chorus in songbirds

Arnaud Da Silva (Co-auteur), Maaike de Jong, Roy H. A. van Grunsven, Marcel E. Visser, Bart Kempenaers, Kamiel Spoelstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

23 Citaten (Scopus)
133 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Experimental illumination of a forest: no effects of lights of different colours on the onset of the dawn chorus in songbirds'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology