Exploiting chemical ecology to manage hyperparasitoids in biological control of arthropod pests

Antonino Cusumano (Co-auteur), Jeffrey A. Harvey, Mitchel E. Bourne, Erik H. Poelman, Jetske G. de Boer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

37 Citaten (Scopus)
157 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Exploiting chemical ecology to manage hyperparasitoids in biological control of arthropod pests'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences