Exploring the Volatiles Released from Roots of Wild and Domesticated Tomato Plants under Insect Attack

Ana Shein Lee Díaz*, Muhammad Syamsu Rizaludin*, Hans Zweers, Jos M. Raaijmakers, Paolina Garbeva

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Citaten (Scopus)

Zoekresultaten