Expression of CD44 in Apc and Tcf mutant mice implies regulation by the WNT pathway

V.J. Wielenga, R. Smits, V. Korinek, L. Smit, M. Kielman, R. Fodde, J.C. Clevers, S.T. Pals

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

452 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)515-523
TijdschriftAmerican Journal of Pathology
Volume54
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit