Expression of GATA-3 during lymphocyte differentiation and mouse embryogenesis

M.A. Oosterwegel, J. Timmerman, J. Leiden, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

87 Citaten (Scopus)
284 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-11
TijdschriftDevelopmental Immunology
Volume3
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit