Expression of Tac antigen component of bovine interleukin-2 receptor in different leukocyte populations infected with Theileria parva or Theileria annulata

D.A. Dobbelaere, T.D. Prospero, I.J. Roditi, C. Kelke, I. Baumann, M. Eichhorn, R.O. Williams, J.S. Ahmed, C.L. Baldwin, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

48 Citaten (Scopus)
164 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3847-3855
TijdschriftInfection and Immunity
Volume58
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit