Expression of the inhibitory CD200 receptor is associated with alternative macrophage activation.

N. Koning, M. Van Eijk, W. Pouwels, M.S. Brouwer, D. Voehringer, I. Huitinga, R.M. Hoek, G. Raes, J. Hamann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

83 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)195-200
TijdschriftJournal of Innate Immunology
Volume2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit