Extrahypothalamic vasopressin and oxytocin in the human brain; presence of vasopressin cells in the bed nucleus of the stria terminalis

E. Fliers, N. Guldenaar, N. van de Wal, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

300 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)363-367
TijdschriftBrain Research
Volume375
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit