Factors affecting growth and nodulation of Hippophaë hamnoides L. ssp. Rhamnoides in soils from two successional stages of dune formation

P.A.I. Oremus, H. Otten

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  3 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)317-331
  TijdschriftPlant and Soil
  Volume63
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1981

  Citeer dit